Penzion Klárka
Cimburkova 169
751 01 Tovačov

IČO: 73012301

tel. +420 603 879 510
tel. +420 603 575 180

Zpracování osobních údajů

Správce údajů poskytuje subjektu údajů tyto informace o prováděném zpracování osobních údajů:

Totožnost správce: Magdalena Nédeši, IČ: 73012301, Kladniky 28, 75131 Lipnik nad Bečvou

Účel zpracování:

Ubytovací služby

Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma - jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Od subjektů údajů se zpracovává:

 • doba ubytování,
 • účel pobytu,
 • jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Adresa místa zpracování osobních údajů:

Cimburkova 169, Tovačov,75101, Česká republika

Příjemce, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, předpokládané předání osobních údajů do jiných států:

Nebudou jiní příjemci a nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Ubytovací služby

Evidenční knihu ubytovaných ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Ostatní informace:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Penzion veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem:

 • komunikace penzionu se zákazníkem
 • zlepšení uživatelského komfortu pro zákazníky penzionu a zkvalitnění služeb penzionu
 • vytvoření statistických informací o zákaznících penzionu
 • poskytnutí zákazníkovi při jeho opakované návštěvě penzionu servis, který mu bude maximálně vyhovovat

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek:

 • jméno a příjmení zákazníka
 • datum narození zákazníka
 • město, kde má zákazník trvalé bydliště
 • e-mailovou adresu zákazníka
 • specifikaci zákazníkem uskutečněných pobytů

Pokud objednáváte na firmu, zpracováváme dále následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek:

 • název firmy
 • adresa firmy
 • IČO firmy

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu vedení účetních záznamů a dokladů po dobu 6 let od poslední realizované objednávky.

4. COOKIES

Pro přizpůsobení obsahu našeho webu Vašim preferencím používáme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které odesílá náš web do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení, kde je ukládá. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidla pro použití cookies ve Vašem prohlížeči. V případě, že zakážete použití cookies, může být funkčnost webu omezena.

5. PRÁVO NA PŘÍSTUP A PŘENOSITELNOST DAT

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

6. PRÁVO BÝT ZAPOMENUT

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

7. ZABEZPEČENÍ OCHRANY DAT

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení (25.5.2018) poskytnout výše uvedené služby.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Penzion Klárka veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá penzion Klárka s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.